Публічна оферта

1. Загальні положення

 

1.1. Фізична особа-підприємець Титаренко Роман Дмитрович відповідно до положень Цивільного Кодексу України оголошує публічну пропозицію, яка стосується необмеженого кола фізичних осіб і діє на постійній основі, щодо можливості укладання договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) за допомогою засобів дистанційного зв'язку, зокрема через сайт Інтернет-магазину homemarket.ua, на нижчевикладених умовах.

1.2. Використання особою в будь-якому вигляді сайта Інтернет-магазину (в тому числі, але не виключно, огляд інформації, здійснення ідентифікації за допомогою персонального логіна та пароля, участь у бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, оформлення замовлення) є її безумовною згодою з усіма положеннями та умовами даної публічної оферти, а також підтвердженням факту надання інформації відповідно до вимог частини другої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів».

1.3. Оформлення Замовлення свідчить про прийняття особою пропозиції укласти публічний договір і прирівнюється до укладення Договору за умови отримання особою підтвердження такого Замовлення від Інтернет-магазину. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

2. Поняття і визначення

2.1. Використані в тексті даного публічного договору терміни мають наступні значення:

 • Товар - меблі, посуд, сантехнічні вироби та товари для дому, інформація про які представлена на сайті Інтернет-магазину і містить основні характеристики продукції;

 • Інтернет-магазин - Інтернет-сайт, створений для організації дистанційного способу оформлення Замовлення та укладення Договору купівлі-продажу Товарів за допомогою засобів дистанційного зв'язку із використанням мережі Інтернет та телекомунікаційних мереж.

 • Продавець - компанія, яка реалізує Товари, інформація про які представлена на Інтернет-сайті.

 • Покупець - фізична особа, яка погодилася з умовами даної оферти та уклала Договір.

 • Замовлення - обрані Покупцем позиції з переліку Товарів, представленого у Інтернет-магазині.

3. Предмет Договору

3.1. Договір регулює правовідносини щодо купівлі-продажу Товарів, у тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині,

 • оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині ;

 • оплата Покупцем Замовлення;

 • обробка та доставка Замовлення Покупцю.

3.2. Продавець зобов'язаний передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений ним Товар на умовах Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення за допомогою “форми кошика” на сайті Інтернет-магазину чи з допомогою оператора кол-центру Інтернет-магазину.

4.2. Замовлення є дійсним за умови підтвердження можливості його виконання з боку Інтернет-магазину.

5. Порядок оплати

5.1. Покупець оплачує вартість Замовлення у національній валюті (гривні) на умовах та у спосіб відповідно до обраного сервісу та способу оплати.

5.2. У випадку, якщо за Покупцем обліковується доставлений і не отриманий Товар, вартість наступних Замовлень сплачуються ним на умовах повної передоплати.

6. Строк, вартість та умови доставки

6.1. Доставка Товару здійснюється на вказану адресу в обумовлені з Покупцем дату та час на умовах:

 • кур’єрської доставки із залученням обраних служб доставки,

 • доставки до відділення обраної служби доставки,

 • шляхом самостійного отримання Покупцем Товару у точці видачі товарів.

6.2. Плата за доставку Товару у точку видачі товарів не стягується. Плата за доставку Товару іншим способом визначається відповідно до умов надання послуг обраної служби доставки.

6.3. Можливість погодження нових часу та/або дати доставки узгоджується з Покупцем відповідно до умов служби доставки при здійсненні доставки на умовах кур’єрської доставки або доставки до відділення служби доставки у разі неможливості з боку Покупця отримати Товар в обумовлені час та/або дату. При здійсненні доставки на умовах самостійного отримання Покупцем Товару у разі неможливості з боку Покупця отримати Товар в обумовлені час та/або дату, нові дата та/або час доставки узгоджуються з Покупцем одноразово в телефонному режимі.

6.4. У разі повторного неотримання Товару Покупцем з причин, не залежних від Продавця, та у разі неможливості погодження нових дати та/або часу доставки Замовлення анулюється. При цьому сума попередньої оплати, сплачена Покупцем, повертається йому за вирахуванням витрат, понесених при виконані такого Замовлення.

6.5. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (залежно від того, яка подія настала раніше):

 • підписання Покупцем документа на підтвердження отримання ним Товару,

 • підписання Покупцем документів служби доставки, що свідчать про отримання відправлення із Товаром,

 • фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару (Покупець отримав Товар і покинув точку видачі товару і тому подібне).

6.6. При отриманні Товару Покупець має перевірити його на предмет повноти комплектації та наявності пошкоджень, і, в випадку виникнення претензій, пред’явити їх в момент отримання Товару. Претензії щодо комплектації та цілісності Товару після його отримання не приймаються.

7. Гарантійні зобов'язання

7.1. На Товар, що має гарантійний термін експлуатації, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або визначені виробником.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець зобов'язаний:

 • передати Покупцю Товар у відповідності з умовами Договору;

8.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Покупцем умов Договору;

 • вимагати від Покупця відшкодування завданих збитків.

8.3. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення.

8.4. Покупець має право:

 • оформити Замовлення із використанням телефонного зв’язку або “форми кошика” на сайті Інтернет-магазину;

 • вимагати від Продавця виконання умов Договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору в порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

 • за незначну невідповідність кольорової гами фотознімків Товару на сайті та оригіналу Товару;

 • за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;

 • за затримки в обробці Замовлення і доставці Товару, які відбуваються з причин, непідконтрольних Продавцю;

 • за наслідки передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

9.3. Покупець особисто несе відповідальність за використання та схоронність логіна та пароля до облікового запису Покупця у Інтернет-магазині.

9.4. У разі старіння матеріалів (зокрема опису Товару) на Інтернет-сайті та за інших умов Продавець ні за яких обставин не є відповідальним за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання чи неможливості використання цього Інтернет-сайту.

9.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від обов’язку виконання умов Договору до припинення дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

9.6. Сторони зобов’язуються здійснювати всі необхідні дії для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9.7. У будь-якому випадку сума збитків, які можуть бути виплачені Покупцю у зв'язку з порушенням його прав (зокрема, у зв'язку з невиконанням Договору або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

9.8. Продавець не несе відповідальності за дії служби доставки, в тому числі за строки перевезення і схоронність Товару.

9.9. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у “формі кошика”. В випадку, якщо некоректне, неточне та/або невірне зазначення Покупцем даних у “формі кошика” призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою Товару за невірною адресою, або до видачі Товару неналежному Покупцю, всі пов’язані із цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких витрат чи збитків з сум, сплачених або належних до сплати в якості оплати Товару.

10. Дія договору. Строк та розірвання

10.1. Договір вступає в силу з моменту його укладення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання Товару. В випадку попередньої оплати Замовлення Продавець здійснює повернення грошових коштів на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3. Розірвання Договору щодо Товару належної якості за ініціативою Покупця відповідно до законодавства про захист прав споживачів не здійснюється за умов, коли причиною для розірвання є властивості та ознаки Товару, зазначені в його описі у Інтернет-магазині та відтворені на фотознімках Товару.

10.4. Повернення оплати за Товар у передбачених законом випадках провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця в порядку відповідно до чинного законодавства України. Разом із мотивованою заявою на обмін або повернення грошових коштів Покупець надає Товар в повній комплектації, гарантійний талон та чек на придбання Товару. Кошти повертаються Покупцю в національній валюті (гривні) виходячи із суми, отриманої в національній валюті (гривні) в результаті оплати Товару Покупцем.

11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір за умови його публікації на Інтернет-сайті homemarket.ua.

11.2. Інформація щодо Товару надана для ознайомлення із його описом та фотознімками.

11.3. Покупець надає свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у зв’язку із виконанням Договору в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

11.4. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та інших дій в порядку виконання Договору.

11.5. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Інтернет-сайті). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

11.6.  Вартість телекомунікаційних послуг визначається відповідно до тарифу оператора.